МИРГ„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ С ПЪРВИ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО СТРАТЕГИЯТА СИ

На 09 април 2020 г., Председателя на Управителния съвет на сдружение Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ – Здравко Иванов подписа първите договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти.

Те са по процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.012, Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020), в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ„ВЗР:Батак-Девин-Доспат“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Бенефициентите, които получават общо 471 969,91 лева безвъзмездна финансова помощ, са СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ ПЕЩЕРА, СДРУЖЕНИЕ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“, СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ ДЕВИН И ОБЩИНА ДОСПАТ.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проекта на СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ ПЕЩЕРА е 143 916,32 лв.С одобрената субсидия сдружението ще създаде нова за територията туристическа атракция , чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с.Фотиново, община Батак.Идеята на кандидата е да използва съществуващ обект, свързан с риболова и въдичарството, като всеки посетител безплатно ще може да се запознае с техниките за отглеждане на аквакултури и да практикува риболов на сладководна аквакултура.

Проектът на СДРУЖЕНИЕ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ е с одобрена субсидия от 95 000 лева.С тези средства сдружението има за цел да създаде функционираща платформа Социална мрежа „Високи Западни Родопи“, подобна на Facebook, и две мобилни приложения.Чрез платформата всички заинтересовани страни ще имат възможност да създават събития, а местния бизнес ще може да се възползва да се рекламира.

Проектното предложение на СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ ДЕВИН и безвъзмездната му финансова помощ е с максимален размер от 86 411,19 лева. Основните дейности, които сдружението възнамерява да изпълни са: изграждане на експозиционен рибарски център в град Девин, който включва извършване на преустройство и ремонт на съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване на две зали – обучително информационна и експозиционна, експониране на макети от ихтиологичното богатство на района и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проекта на ОБЩИНА ДОСПАТ е 146 642,40 лева. Проектното предложение предвижда изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат.Проектът цели повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги, в полза на рибарските общности.

В момента протича оценка на проектните предложения по процедура BG14MFOP001-4.031, мярка 7.2. „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ “ВЗР:Батак-Девин-Доспат“.

Първи подписани договори за БФП
13/04/2020
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход