Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6996

 Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.032 „Диверсификация и нови форми на доход“, мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ има за цел да се подкрепи опазването и валоризирането на природно и културно наследство за развитие на устойчив туризъм и ограничаване на негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм в рибарска територия Високи Западни Родопи: Батак -Девин - Доспат.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

-Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък капацитет;

-Обучения за водачи за екотуризъм и/или риболовен туризъм;

-Маркетинг проучвания и планиране на общи за рибарската територия туристически продукти;

-Организиране на събития в рибарската територия за популяризиране на възможностите за туризъм (фестивални събития);

-Преработка и маркетинг на продукти от риболов и/или аквакултура (кулинария – производство на традиционни хранителни продукти, последващи преработката на риба) за целите на туризма;

-Дейности, свързани с планиране и изработване на технически проекти за проектите с материални инвестиции;

-Изграждане на дребномащабни екологосъобразни съоръжения за риболовен туризъм в реките и язовирите (среда близка до естествената);

-Картиране на рибарската територия с възможностите за туризъм – местообитания, маршрути, инфраструктура;

Реализацията на дейностите по проектите ще създадат условия се създаде възможност за заетост и нови форми на доход извън производство и преработка на аквакултури; ще се повиши качеството на живот на територията; ще се създадат или модернизират поне 3 туристически продукта и/или услуги, свързани с риболовен туризъм и рибарството, осигуряващи допълнителна заетост на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“. Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.032 „Диверсификация и нови форми на доход“ по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 254 660.00 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект в обществен интерес не може да бъде по-малък от 4 889.58 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект в обществен интерес за един проект не може да бъде по-голям от 73 343.63 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон: или Закона за кооперациите, развиващи дейности, развиващи дейност в сектор Рибарство.

Прикачен файлРазмер
Условия_за_кандидатстване_1.1.doc577.5 KB
Условия за изпълнение_1.1.doc188.5 KB
zapoved_1.1 08 02 2021 (2).doc136.5 KB
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход