Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите"

 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6976

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.033 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ има за цел подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата мярка се предоставя за дейности свързани с:

- продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;

- диверсификация на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

- модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

- подобряване и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

- инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

- инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

- инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);

- насърчаване на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;

- инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);

- диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите;

Реализацията на дейностите по проектите ще даде възможност за изграждането и осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури. Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС, т.е. на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикуване на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.033 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 720 000 лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малък от 9 779.15 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 195 583.00 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Високи Западни Родопи: Батак-Девин- Доспат.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са лица, регистрирани по Търговския закон: еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, или Закона за Кооперациите, развиващи дейности, свързани с производство и/или преработка на аквакултури.

Допустимите дейности са посочени в Условията за кандидатстване по процедурата, т. 13.1. Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на инвестиции свързани с аквакултурите се предоставят, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които: допринасят за увеличаване на асортимента на производството; са свързани с модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства; допринасят за подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници; водят до намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.); са свързани с въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса).

Прикачен файлРазмер
Условия_за_кандидатстване_2.2 прием.doc597 KB
Условия за изпълнение 2.2 прием.doc184.5 KB
zapoved_2.2 08 02 2021 (1).doc136.5 KB
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход