ПРОВЕДОХА СЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ

В изпълнение на планираните дейности по Административен договор № МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. на 17 септември 2020 г. в град Батак и в град Доспат СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ проведе информационни срещи с потенциални бенефициенти, във връзка със стартиралия прием на проекти по процедури „Преработване на продукти от риболов и аквакултури“ и „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“.

На 18 и 19 септември 2020 г. в град Доспат и в град Батак се проведоха и двудневни обучения на тема: „Изпълнение и отчитане на проектно предложение“.

Двудневните обучения се проведоха с цел да се повиши информираността и подготовката на бенефициентите, които имат сключени договори и изпълняват проекти по мерки от Стратегията за ВОМР на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“. Пред аудиторията бяха засегнати темите за избор на изпълнители, техническо и финансово отчитане на проектните дейности, изготвяне на искане за плащане – авансово, междинно и окончателно в ИСУН, верификация на разходите.

Информационна среща - гр.Доспат
Информационна среща - гр.Доспат
Информационна среща - гр.Батак
Информационна среща - гр.Батак
Информационна среща - гр.Доспат
21/09/2020
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход