Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности ”

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ има за цел да повиши атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.
Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:
 Изграждане на дребномащабна инфраструктура за достиг до водата, като пътеки, паркинги за коли и ремаркета в съответствие с норми за опазване на околната среда;
 Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки край водоемите, регулирани места за пикник, места за изхвърляне на отпадъци;
 Изграждане на дребномащабна инфраструктура за безопасност при влизане и излизане от водата;
 Изграждане на база за спортен риболов – зониране на пространства на язовирите и дребна инфраструктура;
 Обособяване на естествени места за плуване и плажуване около водоемите;
 Изграждане на места за къмпинг в рибарската територия на МИРГ ВЗР;
 Планиране и маркетиране на общи за РТ риболовни маршрути;
 Развиване на туристически атракциони чрез ефективно използване на природните ресурси и конкретно свързани с риболов (закупуване/изграждане на дребномащабни съоръжения, оборудване на бази и пространства);
 Изграждане на обща информационна система за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските общности и туристите в РТ (електронна, уеб базирана);
 Изграждане на информационна инфраструктура – инфо точки, указателни табели, маршрути;
 Услуги за ремонт на лодки и други приспособления за риболовен туризъм, включително оборудване с необходимите средства за ремонтните дейности;
 Изграждане и/или преустрояване и оборудване на пространства с експозиция на видове риба и аквакултура, характерни за РТ, „работилници” за преработка и кулинарни умения.

Реализацията на дейностите по проектите ще повиши атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 678 030.08 лв.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект в обществен интерес не може да бъде по-малък от 3911.66 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект в частен интерес не може да бъде по-малък от 1955.83 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект в обществен интерес не може да бъде по-голям от 146 687.25 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект в частен интерес не може да бъде по-голям от 73 343.63 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:
Юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
Общини: Батак, Девин, Доспат.

Прикачен файлРазмер
Обява_7.1.pdf762.32 KB
Условия_за_кандидатстване_7.1.doc564 KB
Условия за изпълнение_7.1.doc183.5 KB
Въпроси и отговори по М7.1 - 1-ва част.pdf259.71 KB
Въпроси и отговори по М7.1 - 2-ра част.pdf725.94 KB
Оценителен доклад на КППП.pdf4.58 MB
Списък на ПП постъпили по М7.1.pdf164.86 KB
Протокол от УС с РЕШЕНИЕ.pdf3.64 MB
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Регистрация/Вход